સાણંદ તાલુકાના ગ્રામ પંચાયત સરપંચશ્રી / ઉપ સરપંચશ્રીઓની યાદી-(૨૦૨૧)

ક્રમગ્રામ પંચાયતનું નામસરપંચશ્રીનું નામમોબાઇલ નંબરઉપ સરપંચશ્રીનું નામમોબાઇલ નંબર
અણદેજઝુબેદાબેન હબીબભાઇ કુરેશી૯૮૯૮૩૮૭૪૯૬ઇમરાનભાઇ એહમદભાઇ વાઘેલા૮૮૬૬૬૮૮૮૨૮
અણીયાળીરામુબેન હરજીભાઇ પટેલ૯૭૧૪૪૯૬૭૩૮હેમુભાઇ લક્ષ્‍મણભાઇ ભરવાડ૮૧૪૦૫૭૩૫૦૨
બકરાણાગજેન્દ્રસિંહ મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા૯૮૨૪૨૪૯૯૨૦કૈલાસબેન રામાભાઇ કો.પ.૯૯૭૭૯૬૬૫૭૮
ભાવનપુરરામાજી શકરાજી ઠાકોર૯૯૨૫૩૭૧૬૯૧દશરથભાઇ શંકરભાઇ મકવાણા૬૩૫૪૦૧૭૬૮૩
બોળનરેન્‍દ્રભાઇ કનુભાઇ બારડ૯૮૨૫૫૮૧૫૫૪કિંજલબેન જીજ્ઞેશભાઇ પ્રજાપતિ૯૭૨૬૬૩૮૪૭૫
ચાંગોદરબહાદુરભાઇ શંકરજી સોલંકી૮૯૮૦૬૬૫૨૯૯રાજેશ્વરીબા વીરભદ્રસિંહ ચાવડા૯૮૨૫૯૧૯૦૩૨
ચરલડાહૃયાભાઇ મનજીભાઇ કોળી પટેલ૯૭૭૩૨૩૬૫૮૮દિનેશભાઇ વારસંગભાઇ કોળી પટેલ૯૪૦૮૫૬૬૮૮૦
ચેખલાકિરણબા અર્જનસિંહ વાઘેલા૯૯૭૪૭૪૯૩૫૫પાયલબેન રણજીતભાઇ વાઘેલા૭૬૦૦૫૬૨૦૧૯
છારોડીસલીમભાઇ વજીરભાઇ૯૯૦૯૨૬૮૧૯૪હર્ષદભાઇ વીરચંદભાઇ પરમાર૯૭૨૬૬૩૮૨૪૭
૧૦દદુકાભરતભાઇ ધીરૂભાઇ ડોડીયા૯૮૯૮૮૮૭૦૦૪દેવાભાઇ લઘરાભાઇ ભરવાડ૭૮૬૩૮૦૪૩૧૭
૧૧ડ ર ણછનાભાઇ કુવરાભાઇ સોલંકી૯૯૨૪૮૪૮૩૫૯દશરથભાઇ અંબારામભાઇ રાઠોડ૭૮૭૪૬૬૮૪૫૨
૧૨દોદરગણેશભાઇ બાવલભાઇ ડોડીયા૯૭૨૩૫૪૧૪૨૩રામબાબેન માધુભાઇ ડોડીયા૯૯૦૯૬૮૬૪૪૨
૧૩ફાંગડીકાનીબેન હરગોવિંદભાઇ કોળી પટેલ૯૯૦૪૬૧૮૦૬૫વાસુદેવભાઇ ઘુઘાભાઇ કોળી પટેલ૯૭૨૬૦૬૬૨૬૯
૧૪ગરોડીયાદેવાજી રૂપાજી ઠાકોર૯૮૯૮૭૯૩૦૭૮રીટાબા નિલેશસિંહ વાઘેલા૯૯૭૪૩૬૫૫૪૫
૧૫ગીબપુરારહેમાનભાઇ નુરભાઇ મોમીન૯૮૨૫૧૧૭૨૭૫ગુલામનબી જલાલભાઇ મોમીન૯૮૭૯૮૧૪૫૩૪
૧૬ગોધાવીશક્તિસિંહ બળદેવભાઈ વાઘેલા૭૭૭૭૯૯૯૯૭૫હેતલબેન વિજયસિંહ વાઘેલા૭૫૬૭૫૭૪૪૫૪
૧૭ગોકળપુરાગણપતભાઇ શકરાભાઈ પટેલ૯૭૩૭૨૯૨૨૧૦ભાનુબેન પ્રકાશભાઇ પટેલ૭૬૨૪૪૯૨૨૭૧
૧૮ગોરજકડવીબેન પ્રભાતજી ઠાકોર૯૫૩૭૭૭૫૧૭૫પ્રવિણભાઇ સોનાભાઇ પટેલ૬૩૫૨૬૩૯૮૬૯
૧૯હઠીપુરાજીતુબેન નવઘણભાઇ જમોડ૯૯૦૪૬૩૦૦૪૦વાડીલાલ લાલજીભાઈ ચૌહાણ૬૩૫૨૪૩૫૩૧૩
૨૦હિરાપુરજતનબેન ભરતભાઇ વાઘેલા૯૬૦૧૯૭૬૦૮૮કલાભાઇ કમાભાઇ પટેલ૯૬૦૧૦૩૨૮૩૩
૨૧ઇયાવાશ્વેતાકુમારી રવિકુમાર સોલંકી૯૭૨૪૬૧૭૨૦૩કનકબેન હમીરસિંહ વાઘેલા૮૭૯૯૫૭૭૧૨૧
૨૨જુડાનાનીબેન રણછોડભાઇ ભરવાડ૬૩૫૫૨૭૯૮૦૭ભાનુબેન હીરાભાઇ પટેલ૯૮૯૮૯૨૨૮૦૨
૨૩જુવાલછાયાબેન સંજયભાઇ મકવાણા૯૯૦૪૨૯૮૬૨૫ચકાભાઇ કમાભાઇ મકવાણા૯૯૯૮૨૭૪૦૫૦
૨૪કલાણામગનભાઇ લવજીભાઇ સેનવા૮૯૮૦૭૪૩૬૬૦જેતુનબીબી હબીબખાન પઠાણ૯૫૩૭૭૭૦૬૦૪
૨૫ખીંચાચુડાભાઈ મોતીભાઈ કો.પટેલ૯૮૭૯૯૨૮૭૫૨રસિકભાઇ નારણભાઇ વાઘેલા૯૯૭૮૭૬૪૦૨૧
૨૬ખોરજકાનજીભાઇ કેશાભાઇ વાણીયા૯૭૨૫૧૨૦૯૬૭ગંગાબેન રમેશભાઇ ઠાકોર૬૩૫૪૪૧૫૧૯૫
૨૭ખોડાચીનુભાઇ નવઘણભાઇ ભરવાડ૯૫૩૭૫૧૮૧૮૨ભરતભાઇ સિધ્‍ધરાજસિંહ વાઘેલા૯૬૮૭૨૭૯૪૨૯
૨૮કોદાળીયાઇશ્વરભાઇ માતમભાઇ મેર૯૯૭૪૭૪૯૨૭૯કિશોરભાઇ ગાંડાભાઇ કો.પ.૭૫૬૭૧૩૫૦૯૭
૨૯કોલટનરેન્દ્રસિંહ ગફુરભાઈ બારડ૯૮૯૮૦૦૩૩૪૫નરેશભાઇ ચેહરાભાઇ ઠાકોર૯૭૨૪૧૨૭૧૯૩
૩૦કાણેટીમધુબેન પ્રતાપભાઇ ઠાકોર૭૦૬૯૯૮૨૫૫૫નયનાબા જીતેન્‍દ્રસિંહ વાઘેલા૯૫૧૦૧૦૧૦૯૫
૩૧કુંવારદલસુખભાઈ મહાદેવભાઈ કો.પટેલ૯૭૧૪૦૨૭૯૭૬શામજીભાઇ હેમુભાઇ ડાભી૯૫૫૮૯૪૪૦૧૮
૩૨કુંડલમીનાબેન પ્રકાશકુમાર મકવાણા૬૩૫૧૭૮૭૧૪૧માજુબેન નાગજીભાઇ પટેલ૯૯૦૪૭૬૯૬૪૦
૩૩લેખંબાઅભેસંગ રૂપાભાઈ કો.પટેલ૯૯૦૪૦૩૭૬૭૪અભુભાઇ નાગરભાઇ જાદવ૯૭૭૩૦૧૩૯૬૦
૩૪લોદરીયાળરામચંદ્રભાઇ વિક્રમભાઇ કો.પટેલ૯૯૦૪૩૮૮૬૩૬વસંતબેન ત્રિકમભાઇ કો.પટેલ૮૧૪૦૯૭૫૫૩૬
૩૫માણકોલઅરવિંદભાઇ દિપાભાઇ રાઠોડ૯૮૯૮૯૩૯૧૮૮નાનજીભાઇ કેશાભાઇ સોલંકી૯૨૬૫૪૫૨૯૦૭
૩૬મનીપુરહર્ષદજી પોપટજી ઠાકોર૯૮૨૫૨૫૯૦૧૮નીલાબા ધર્મેન્‍દ્રસિંહ જાડેજા૭૨૨૮૮૭૦૮૦૦
૩૭મટોડાદેકાભાઇ બુધાભાઇ મકવાણા૮૨૦૦૬૬૧૦૪૮દિનેશભાઇ બાબુભાઇ પુરબીયા૭૫૭૨૮૪૧૫૨૬
૩૮મેલાસણાઅરજણભાઇ લાલજીભાઇ કોળી પટેલ૯૩૨૮૨૨૦૨૭૬રઘુભાઇ કોદાભાઇ કોળી પટેલ૭૦૪૬૫૧૧૭૪૦
૩૯મોડાસરસુનિતાબેન સરદારસિંહ સોલંકી૯૬૨૪૬૬૮૫૫૭રંજનબેન મનુભાઇ ચાવડા૭૦૪૬૯૬૮૫૮૮
૪૦મોરૈયાજયશ્રીબેન ભીખાભાઇ દાયમા૮૭૫૮૦૦૮૭૪૭ગીતાબેન કાળુભાઇ રબારી૭૨૨૭૮૮૯૨૬૩
૪૧નાનીદેવતીમાયાબેન માતમભાઇ મકવાણા૯૮૯૮૫૧૯૬૩૮માજુબેન વિનોદભાઇ મકવાણા૯૯૧૩૯૦૮૨૨૩
૪૨નવાપુરાહંસાબેન શંભુભાઇ ઠાકોર૯૯૭૯૫૦૪૫૫૯ચંદ્રિકાબેન ભરતભાઇ વાઘેલા૯૭૧૪૪૭૫૮૮૫
૪૩વિંછીયાવિનુબેન ચંદુભાઇ પટેલ૯૨૬૫૩૭૦૦૯૦રઘુભાઇ ચકાભાઇ કોળી પટેલ૯૯૯૮૫૨૭૩૭૫
૪૪પલવાડામનીષાબેન ગોવિંદભાઇ રાઠોડ૯૮૨૪૬૬૨૦૧૧ચંદ્રિકાબેન સતિષભાઇ પટેલ૮૩૨૦૨૪૧૬૪૨
૪૫પીંપણમનહરબહેન યુવરાજસિંહ વાઘેલા૯૫૩૭૫૩૫૪૦૫વિધ્‍યાબેન બીજલભાઇ કોળી પટેલ૯૭૧૨૧૦૨૦૯૩
૪૬ગણેશપુરામાલાજી દાનાજી મકવાણા૯૩૨૮૨૮૦૯૫૮શંભુજી રમેશજી ડાભી૬૩૫૨૧૫૦૬૯૪
૪૭રામપુરાખાલીમયુરસિંહ નવલસિંહ ડોડીયા
 (ચાર્જ સરપંચ)
૯૭૨૫૦૯૦૯૦૦
૪૮રેથલસીતાબેન બચુભાઇ પટેલ૯૯૭૪૯૭૩૯૮૪પૃથ્‍વીરાજસિંહ ભરતસિંહ જાદવ૭૩૫૯૯૦૫૩૫૩
૪૯રૂપાવટીસેજલબેન ભરતભાઇ ભરવાડ૯૯૯૮૨૬૮૨૪૨સજનબેન રામુભાઇ ઠાકોર૯૯૯૮૫૬૧૧૯૬
૫૦સનાથલઇલાબેન હિતેન્‍દ્રસિંહ ચૌહાણ૯૮૨૪૫૪૪૬૨૯જયશ્રીબેન કરણભાઇ ચૌહાણ૯૭૨૬૫૫૫૩૩૩
૫૧સરીમોતીબેન કરશનભાઇ લકુમ૬૩૫૧૬૫૨૯૩૯ભરતકુમાર ભીમજીભાઇ સોલંકી૯૯૯૮૧૧૧૧૫૫
૫૨શેલાશેરબાનુ નવશાદભાઇ મલેક૯૭૨૬૬૪૮૩૮૬સુધીર જીવાભાઇ ચૌહાણ૯૮૨૫૨૬૯૨૯૫
૫૩શિયાવાડારાધીબેન નારણભાઇ કોળી પટેલ૯૯૧૩૪૧૮૨૫૧કૈલાસબેન સુરેશભાઇ કો.પટેલ૯૮૨૪૨૨૯૧૯૯
૫૪સોયલાનીતાબેન કિરણભાઇ વાઘેલા૯૯૨૪૪૫૦૪૩૬લાભુબેન ભયરામભાઇ વાઘેલા૯૯૨૪૫૫૧૮૬૨
૫૫તાજપુરઅમૃતભાઇ ભવાનભાઇ ચૌહાણ૭૩૫૯૨૭૭૧૮૩લીલાબેન મહિતભાઇ ચૌહાણ૯૯૨૪૨૫૩૨૪૬
૫૬તેલાવપુરીબેન બુધાજી ચૌહાણ૯૧૭૩૨૪૨૨૩૫હુસેનાબેન મુસ્‍તુફા મોમીન૮૨૩૮૦૨૩૧૮૮
૫૭ઉપરદળમાજુબેન શકરાભાઇ પટેલ૯૫૭૪૪૯૨૭૬૧જગમાલભાઇ સાગરભાઇ પટેલ૯૧૦૬૫૪૮૬૫૪
૫૮વનાળીયાશકુબેન બુટાભાઇ પટેલ૬૩૫૫૧૫૯૭૨૨શારદાબેન ચંદુભાઇ પટેલ૯૫૩૭૭૭૩૧૧૩
૫૯ચા.વાસણાઇલાબેન પંકજભાઇ ભરવાડ૯૮૨૪૪૪૨૦૮૩છોટાભાઇ મણીલાલ ચૌહાણ૯૦૯૯૪૨૪૯૪૭
૬૦વસોદરાપુનિતાબેન રામાભાઇ કોળી પટેલ૭૬૯૮૮૫૯૮૫૪મથુરભાઇ ગીધાભાઇ કો.પટેલ૭૦૪૬૯૬૮૯૦૭
૬૧વાસણા ઇયાવાપ્રફુલાબા અર્જુનસિંહ વાઘેલા૯૯૦૯૨૩૭૦૮૭વિરેન્‍દ્રસિંહ પ્રવિણસિંહ વાઘેલા૯૫૬૭૭૮૯૮૯૧
૬૨વિરોચનનગરવિશ્વાબેન હિતેશભાઇ બારડ૯૮૨૪૪૧૫૧૫૯અસલમખાન મહેબુબખાન૯૯૭૯૦૬૭૦૨૫
૬૩ઝાંપલીલાબેન રાજેશભાઇ ગોહેલ૬૩૫૧૭૮૭૬૦૬ગજરાબેન રમતુભાઇ પગી૮૧૬૦૧૮૮૩૦૯
૬૪ઝોલાપુરરાજેન્‍દ્રભાઇ કાશીરામભાઇ કોળી પટેલ૯૬૬૪૮૫૭૦૫૭નરેન્‍દ્રભાઇ કરશનભાઇ મસાણી૯૮૯૮૯૦૨૬૯૫
૬૫મખીયાવવીજુબેન ખુશાલભાઇ પટેલ૯૮૨૪૦૩૦૮૯૨રીનાબેન પ્રવિણભાઇ મસાણી૯૯૭૯૮૫૦૨૮૫
૬૬લીલાપુરલાભુબેન વિક્રમભાઇ સોલંકી૯૯૨૪૦૮૨૨૩૩નયનાબેન સિધ્‍ધરાજભાઇ ગોહીલ૭૮૦૨૦૧૧૨૭૪
૬૭મોટી દેવતીહર્ષદભાઇ ડાહૃયાજી ઠાકોર૯૯૧૩૯૬૦૦૪૧જયેશકુમાર રામજીભાઇ પરમાર૯૭૨૭૭૪૫૪૧૦
૬૮મોતીપુરાબાબુભાઇ અજુભાઇ નાયક૯૩૭૫૭૬૧૦૭૪નાયક ચંન્‍દ્રીકાબેન જીતેન્‍દ્રભાઇ૭૬૯૮૭૬૮૮૪૭
૬૯ નિધરાડસંજયકુમાર કાળુજી ડાભી૯૮૨૫૪૦૭૬૭૦વિષ્‍ણુભાઇ વાસુદેવભાઇ પટેલ૯૮૭૯૧૭૩૨૯૯
Social